Privaatsuspoliitika

Kes on teie isikuandmete vastutav töötleja?

Teie isikuandmete vastutav töötleja on Balcia Insurance SE (edaspidi: meie, Balcia, kindlustusandja), registreeritud Lätis registrikoodiga 40003159840, juriidiline aadress Krisjana Valdemara 63, Riia, LV-1010, Läti.

Telefon: +371 6703 0500

E-post: balcia@balcia.com

Eestis tegutseme Balcia Insurance SE Eesti filiaal kaudu, ettevõtte kood 16783777, aadress Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Valukoja tn 10, 11415.

Telefon: +372 5777 9090

E-post: info@balcia.ee

Kuidas meie andmekaitseametnikuga ühendust võtta?

Kui sul on küsimusi seoses isikuandmete töötlemisega Balcia poolt, võid võtta ühendust meie andmekaitseametnikuga, saates e-kirja aadressile dpo.contact@balcia.com.

Miks me isikuandmeid töötleme?

Töötleme sinu isikuandmeid, kui see on vajalik:

- isiku tuvastamiseks;

- kindlustuslepingu täitmiseks, mille pooleks oled sina või sinu soovil kindlustuslepingu sõlmimiseks vajalike toimingute tegemine, näiteks kindlustusettepanekute esitamine, kindlustuslepingu sõlmimine, sõlmitud kindlustuslepingu asjaajamine, kindlustusriski hindamine ja kindlustusmakse arvutamine, kindlustusnõuete käsitlemine, kindlustushüvitise arvutamine jne;

- Balcia suhtes kehtiva juriidilise kohustuse täitmiseks, näiteks järelevalveasutuse, õiguskaitseasutuste, maksuameti jne nõuete täitmiseks;

- Balcia õigustatud huvide eesmärkide täitmiseks, näiteks kohtumenetlused, võlgade sissenõudmine, kindlustusteenuste osutamine jne;

- konkreetseteks eesmärkideks, milleks oled nõusoleku andnud, näiteks otseturunduse eesmärgil, meie teenuste ja veebisaidi täiustamiseks, telefonikõnede salvestamiseks, meie teenuste hindamiseks, kindlustuspettuste ja muude ebaseaduslike toimingute ärahoidmiseks, samuti muudel seaduslikel eesmärkidel jne.

Milliseid isikuandmeid me töötleme?

Isikuandmete all mõistame mis tahes teavet, mis võimaldab meil sind (andmesubjekti) otseselt või kaudselt tuvastada, näiteks nimi, isikukood, asukohaandmed, võrguidentifikaator või üks või mitu tegurit, mis on spetsiifilised füüsilisele, füsioloogilisele, geneetilisele, vaimsele, majanduslikule, kultuurilisele või sotsiaalsele identiteedile.

Võime töödelda järgmisi isikuandmete kategooriaid (loetelu ei ole ammendav):

- teave, mis identifitseerib sind kliendina (nimi, perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, aadress, e-posti aadress, telefoninumber);

- andmed sinu kindlustuslepingute, kindlustusettepanekute ja kindlustatud objektide (sõiduk, vara jne) ja isikute (kindlustusvõtja, kindlustatu, soodustatud isik, kannatanud kolmas isik jne) kohta;

- andmed kindlustusjuhtumite ja kahjunõuete kohta;

- finantsandmed (pangakonto number, kindlustusmaksed, maksja andmed jne);

- suhtlus (telefonikõnede kirjed, kirjavahetus Balciaga, vestluse kirjed jne);

- teave veebisaidi, iseteenindusportaali, rakenduse kasutamise kohta (sisselogimisandmed, teave teie tegevuse kohta iseteenindusportaalis, veebisaidil ja rakenduses, klõpsatud lingid jne);

- terviseandmed (ainult need andmed, mis on seotud kindlustuslepingu ja kindlustusjuhtumitega).

Kuidas me isikuandmeid kogume?

Tavaliselt saame isikuandmed otse sinult (meie kliendilt või potentsiaalselt kliendilt), kui esitad taotluse meie kindlustusteenuste saamiseks või taotled kindlustushüvitist.

Kui meil on vaja hinnata kindlustusriski, uurida ja tuvastada kindlustusjuhtumit, arvutada kindlustushüvitist, saame sinu isikuandmeid muudest allikatest, näiteks riiklikest registritest (elanike register, riigiettevõtete register,i liikluskindlustuse büroo), tervishoiu- ja meditsiiniekspertiisiasutustest, ekspertidest, õiguskaitseasutustest ja muudest füüsilistest või juriidilistest isikutest.

Miks pead meile oma isikuandmeid esitama?

Vastavalt kindlustust reguleerivatele õigusaktidele:

- meil on õigus ja kohustus koguda andmeid kindlustatud isikute või soodustatud isikute kohta, mis sisalduvad kindlustuslepingutes või kindlustusvõtjate esitatud deklaratsioonides enne kindlustuslepingu sõlmimist, kindlustusriski hindamise eesmärgil või kindlustuslepingu täitmiseks, näiteks kahjukäsitluse protsessiks;

- lepingu sõlmimisega on kindlustusvõtja või kindlustatud isik kohustatud andma kindlustusandja poolt küsitud asjaolude kohta kõik andmed, mis on kindlustusandjale vajalikud kindlustusriski tekkimise tõenäosuse hindamiseks ja kindlustuslepingu sõlmimiseks olulised;

- meil on kohustus enne hüvitise väljamaksmist või hüvitise maksmisest keeldumist kontrollida kindlustusjuhtumi toimumist;

- kindlustatud isik on kohustatud esitama kindlustusandjale kõik kindlustusjuhtumi toimumist kirjeldavad dokumendid, sealhulgas isikuandmete erikategooriaid sisaldavad dokumendid (näiteks isikuandmed terviseseisundi kohta) ja muud kindlustusandja nõutud andmed.

Kui kindlustusvõtja või kindlustatud isik ei esita kindlustusandja nõutud teavet:

- kindlustusettepanekut ei saa esitada ja kindlustuslepingut sõlmida, kuna kindlustusandjal ei ole võimalik hinnata kindlustusjuhtumi toimumise tõenäosust ega tasumisele kuuluvat kindlustusmakset;

- kindlustushüvitist ei saa maksta, kuna kindlustusandjal ei ole võimalik kontrollida kindlustusjuhtumi toimumist ega hinnata hüvitise suurust.

Kellega me sinu isikuandmeid jagame?

- Seaduses sätestatud juhtudel ja ulatuses võime sinu isikuandmed üle anda isikutele või asutustele, kes on seadusega selleks volitatud, näiteks järelevalveasutused, õiguskaitseasutused jne.

- Juhtudel, kui see on vajalik kindlustuslepingu täitmiseks, kahjukäsitluseks, võlgade sissenõudmiseks, kohtumenetlusteks, näiteks riigiregistritest või muudest avalik-õiguslikest asutustest teabe saamiseks, kindlustusriski tekkimise võimaluse, tasumisele kuuluva kindlustusmakse suuruse hindamiseks, võlgade sissenõudmiseks, võime edastada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, nagu näiteks meie raviasutused, kahjukäsitlejad, eksperdid, inkasso, advokaadid, võlaõiguslikud õigusaktid jne.

- Võime kasutada meie teenuste osutamisega seotud isikuandmete töötlemiseks volitatud töötlejaid, näiteks postiteenused, arhiveerimisteenused, tõlkijad, õiguskonsultandid, nõuete käsitlejad jne. Sellistel juhtudel tagame, et sellised töötlejad annavad piisavad garantiid asjakohaste tehniliste ja organisatsiooniliste meetmete rakendamiseks selliselt, et töötlemine vastaks kehtiva seaduse, sh isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele, ning tagame andmesubjekti andmekaitse.

- Kindlustusjuhtumi toimumisel võime edastada sinu isikuandmed meie rohelise kaardi korrespondendile või kooskõlas kodifitseeritud liikluskindlustuse direktiiviga meie esindajale, kes vastutab Balcia nimel nõuete käsitlemise ja lahendamise eest riigis, kus kindlustusjuhtum aset leidis.

- Meie korrespondentide ja esindajate ning peamiste kahjukäsitlejate loend on saadaval siin (link).

- Sinu isikuandmeid võidakse edastada kolmandatesse riikidesse (Venemaa, Valgevene jne väljaspool EL-i), kui kaebusi käsitletakse rohelise kaardi süsteemi alusel.

- Teie isikuandmeid võidakse edastada kolmandatesse riikidesse (Venemaa, Valgevene jne väljaspool EL-i) kindlustustingimustes sätestatud juhtudel, näiteks ravikulude hüvitamiseks, kindlustatu elukohariiki toimetamiseks, säilmete repatrieerimiseks.

Kui kaua me sinu isikuandmeid töötleme?

Sinu isikuandmeid ei töödelda kauem kui vaja. Andmete säilitamise tähtaeg võib sõltuda sõlmitud kindlustuslepingust, Balcia õigustatud huvist või kehtivast õigusest (näiteks kindlustust reguleerivates aktides, tsiviilõiguses, raamatupidamist reguleerivates aktides jne sätestatud nõuete aegumistähtaeg).

Juhul, kui lõpetad kindlustuslepingu, kustutad oma profiili iseteenindusportaalist või keeldud meie teenustest, peame sinu isikuandmete säilitamist jätkama, kuna tulevikus võib tekkida pretensioone, mistõttu säilitame sinu isikuandmeid kuni andmete säilitamise perioodi lõpuni.

Juhul, kui võtad oma nõusoleku tagasi, kui oled selle juba andnud, siis juhtudel, kui see on meie õigustatud huvide jaoks vajalik, töötleme endiselt sinu isikuandmeid, mille oleme kogunud sinu nõusoleku kehtivusaja jooksul, kuni andmete säilitamise perioodi lõpuni.

Kas sinu isikuandmete töötlemisega kaasneb automatiseeritud otsuste tegemine?

Mõned sinu isikuandmed võidakse langetada automatiseeritud otsustusprotsessile, näiteks kindlustusriski tekkimise võimaluse või tasumisele kuuluva kindlustusmakse suuruse hindamisel ning Balcia jaoks parimate ja sobivamate kindlustusettepanekute tagamiseks. Sul on õigus saada Balcia poolt inimlikku sekkumist, väljendada oma seisukohta ja vaidlustada automatiseeritud otsustusprotsessi alusel tehtud otsus.

Kuidas me tagame isikuandmete turvalisuse?

Sinu isikuandmete töötlemiseks oleme rakendanud asjakohaseid organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, et tagada isikuandmete turvalisus, sealhulgas kaitse volitamata või ebaseadusliku isikuandmete töötlemise, isikuandmete juhusliku kaotsimineku või hävimise eest.

Millised on sinu õigused andmesubjektina?

Vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele on sul andmesubjektina õigus:

- Balcialt taodelda juurdepääsu oma isikuandmetele. See tähendab, et saad nõuda, et me teavitaksime sind, kas me töötleme sinu isikuandmeid, esitaksime sulle koopia teie töödeldavatest isikuandmetest, edastaksime teavet meie poolt töödeldavate isikuandmete kohta (näiteks milliseid andmeid sinu kohta ja mis eesmärgil me kogume, kellele sinu isikuandmeid avaldame, kas edastame neid andmeid väljapoole Euroopa Liitu ja muud teavet);

- Balcialt taodelda isikuandmete parandamist või kustutamist. See tähendab, et kui näed, et sinu kohta kogutavad isikuandmed on valed või ebatäpsed, võid nõuda meilt selliste andmete parandamist või täiendamist;

- Balcialt taodelda isikuandmete parandamist või kustutamist. See tähendab, et saad taotleda meilt oma isikuandmete kustutamist juhtudel, kui need andmed ei ole enam vajalikud nende eesmärkide saavutamiseks, milleks need koguti, kui oled oma nõusoleku tagasi võtnud, kui oled vastu oma isikuandmete töötlemisele meie poolt, kui arvad, et töötleme sinu isikuandmeid ebaseaduslikult ja muudel juhtudel. Mõnel juhul ei ole me kohustatud sinu isikuandmeid kustutama, näiteks kui sellist töötlemist nõuavad kehtivad õigusaktid või juriidiliste nõuete kaitsmise eesmärgil.

- Balcialt taodelda oma isikuandmete töötlemise piiramist. See tähendab, et võid taotleda meilt oma isikuandmete töötlemise piiramist, välja arvatud säilitamist, juhul kui vaidlustad oma isikuandmete õigsuse, arvad, et sinu isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult, sinu isikuandmeid pole enam vaja eesmärkidel, milleks neid koguti, oled vastu oma isikuandmete töötlemisele kuni nende kontrollimiseni, kas meie õigustatud põhjused kaaluvad üles sinu põhjused. Sinu isikuandmete töötlemise piirangu perioodil ei pruugi me sulle oma teenuseid pakkuda;

- esitada vastuväide oma isikuandmete töötlemisele. See tähendab, et saad konkreetse olukorraga seotud põhjustel igal ajal esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, mis põhineb sinu nõusolekul või meie õigustatud huvidel. Sellistel juhtudel ei pruugi me sulle oma teenuseid pakkuda;

- taodelda andmete teisaldamist. See tähendab, et saad taotleda, et esitaksime sinuga seotud isikuandmed, mille oled meile esitanud süstematiseeritud, tavapäraselt kasutatavas ja masinloetavas vormingus, samuti võid taotleda meilt oma isikuandmete edastamist teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav, kui töötlemine on põhinenud sinu nõusolekul või lepingul ja töötlemine toimub automatiseeritud vahenditega.

Saad kasutada oma õigusi andmesubjektina, võttes meiega kirjalikult ühendust, kasutades ülalnimetatud kontaktandmeid.

Kuidas esitada kaebust järelevalveasutusele?

Sul on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, eelkõige selles liikmesriigis, kus on sinu alaline elukoht, töökoht või väidetava rikkumise koht, kui arvad, et sinuga seotud isikuandmete töötlemine rikub isikuandmete kaitse üldmääruse nõudeid. Nende riikide järelevalveasutuste loend, kus Balcia teenuseid osutab, on saadaval siin (link).

Kuidas esitada kaebus järelevalveasutusele?

Teil on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, eelkõige oma elu- või töökoha või rikkumise toimumise koha liikmesriigis, kui leiate, et teie isikuandmete töötlemisel on rikutud isikuandmete kaitse üldmääruse nõudeid. Asjakohase andmekaitseasutuse leiate Euroopa Andmekaitsenõukogu veebisaidilt.

Andmekaitseasutus:

Kas me kasutame oma veebisaidil küpsiseid?

Jah, me kasutame oma veebisaidil küpsiseid. Lisateabe saamiseks loe meie küpsiste reegleid.